Warranty

Please fill out this form below.

ข้อมูลส่วนตัว

แบบสอบถาม

1. ท่านคิดว่าเครื่องไฟฟ้าไล่ยุงแบบใดสะดวกและเหมาะกับท่าน

2. ปัจจัยในการเลือกซื้อสินค้าเครื่องไฟฟ้าไล่ยุง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

3. นอกจากปัจจัยด้านคุณภาพแล้ว สิ่งใดที่ท่านคาดหวังต่อสินค้ามากที่สุด (ตอบเพียง 1 ข้อ)

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. รับประกัน เครื่องไฟฟ้าไล่ยุง อาท 1 ปี
 2. บริษัทจะรับผิดชอบซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากการผิดพลาดของโรงงานหรือฝ่ายผลิต
 3. เครื่องซึ่งเกิดความเสียหายดังกรณีต่อไปนี้ จะไม่อยู่ในความคุ้มครองของประกัน
  • การเสียซึ่งเกิดจากใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานตามที่ระบุให้ใช้กับเครื่องไฟฟ้า ไล่ยุง อาท นั้นๆ
  • การเสียซึ่งเกิดจากการดัดแปลงสภาพ หรือถูกซ่อมมาก่อนโดยช่างที่ไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือช่างที่บริษัทฯ ไม่เห็นชอบด้วย
  • การเสียซึ่งเกิดจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง อุบัติเหตุ สารเคมีต่างๆ หรือโดยความเลินเล่อของผู้ใช้เอง
  • การเสียซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฟ้าผ่า หรือ ไฟไหม้
  • ตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุดสึกหรอเนื่องจากใช้งานมาแล้ว
  • กรณีไม่มีใบรับประกัน หรือแก้ไขใบรับประกัน
 4. การประกันเริ่มตั้งแต่วันซื้อ และครบประกันตามวันที่ระบุไว้ในบัตรประกัน