สมัครงาน

สมัครงานตามตำแหน่ง และสถานที่ตามรายละเอียดด้านล่าง


ฝ่ายขาย

นายคมกฤษณ์ วรรธนาศรี

นายคมกฤษณ์ วรรธนาศรี

นายวีระชาติ จันทร์กัน

นายวีระชาติ จันทร์กัน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

การตั้งเป้าหมายให้บริษัทเติบโตอย่างก้าวกระโดดจะสำเร็จได้ด้วยความกระตือรือร้นที่จะเพิ่มยอดขายอย่างมุ่งมั่น ต้องอาศัยทีมขายที่มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี ท้าทายเป้าหมาย ทุ่มเท ริเริ่มสร้างสรรค์กลยุทธ์การขายใหม่ๆ มีอุปนิสัยและบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมต่องานขาย รวมถึงต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ เพื่อให้สามารถทำงานหนักและอดทนต่อแรงกดดันได้ ในการที่จะนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด

นายคุนิฮารุ ซาซากิ

นายคุนิฮารุ ซาซากิ

ผู้จัดการแผนก

การเติบโตของบริษัท ต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เป็นเลิศ จึงจะตอบสนองและส่งเสริมงานขายให้บริษัทมียอดขายที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นักการตลาดจึงต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ จากความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มีความคิดเชิงบวกมองโลกในแง่ดี เป็นมืออาชีพ มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ส่งเสริมการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น เพื่อรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และพัฒนากลยุทธ์การตลาดอยู่เสมอ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีในสถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดที่สูง และต้องมีความอดทนและทุ่มเทเป็นอย่างมาก

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

น.ส.จุฑามาศ บำรุงเจริญ

น.ส.จุฑามาศ บำรุงเจริญ

ผู้จัดการแผนก

การมียอดขายสินค้าใหม่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มยอดขายของบริษัท ทีมวิจัยและพัฒนาจึงไม่เคยหยุดยั้งที่จะแก้ไข ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความรู้ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ความคิดสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ จากข้อมูลการตลาดที่ดีข้อมูลวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงโลกอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริงและเป็นที่ต้องการของตลาด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายกิตติคุณ บุญเชื้อ

นายกิตติคุณ บุญเชื้อ

ผู้จัดการฝ่าย

การเติบโตของบริษัทต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในการขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ ทุกหน่วยงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ย่อมส่งผลให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบและวิธีการทำงานอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งผลทำให้บริษัทประสบความสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายไว้ บุคลากรที่ดีต้องผ่านการคัดกรอง การขัดเกลาพัฒนาให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของบริษัท โดยการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถอยู่เสมอ รวมไปถึงการจัดการองค์ประกอบที่ดีต่างๆ ในการทำงานเพื่อส่งเสริมและรักษาบุคลากรที่ดีให้อยู่กับบริษัท รักและผูกพันกับบริษัท

 • Graphic Design

  สำนักงานใหญ่สาทร

  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1.เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไปไม่เกิน 35 ปี
  2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบกราฟฟิก หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  3.สามารถใช้โปรแกรมกลุ่ม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, 3D Program such as Solidwork e-drawing or others is necessary
  4.มีประสบการณ์ด้านการออกแบบจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีผลงานมานำเสนอในการสัมภาษณ์

  รายละเอียดของงาน

  1. ออกแบบและจัดทำ POP ต่างๆ และออกแบบ Display ให้กับทางฝ่ายขาย และสาขา
  2. ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับฝ่ายพัฒนาสินค้าในงานที่เกี่ยวข้องกับ Packaging บางส่วน
  3. จัดเตรียมและควบคุมเรื่องการเบิกงาน POP ต่างๆ ให้กับสาขาในแต่ละเดือน
  4. ออกสำรวจตลาดเพื่อดูรูปแบบการจัดเรียงสินค้าและการจัดวาง POP สินค้าของบริษัท
  5. มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมเพื่อนำเสนองานโฆษณารูปแบบต่างๆ ของทาง Agency ตามที่บริษัทได้รับมอบหมาย
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมัครงาน

 • Credit Sales

  สำนักงานใหญ่สาทร

  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  1.ชาย/หญิง อายุ 25 -35 ปี
  2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขา
  3.ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  4.มีทักษะในการติดต่อลูกค้า และประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.มีประสบการณ์ในการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6.มีบุคคลค้ำประกันและสามารถทำแบงค์การันตีวงเงิน 12,000 บาท

  รายละเอียดของงาน

  1. ดูแลร้านค้าในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ
  2. วางบิล, รับเช็ค, จด Order
  3. สร้างยอดขาย
  4. ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มปริมาณการซื้อในกลุ่มลูกค้าเดิม
  5. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทฯ และคู่ค้า
  6. นำเสนอความหลากหลายของสินค้าต่อกลุ่มลูกค้า
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  สมัครงาน

 • Programmer Section Manager

  สำนักงานใหญ่สาทร

  1 ตำแหน่ง

  คุณสมบัติ

  Male or female, age 22 – 25 years.
  Bachelor’s degree in Information Technology or related field.
  Knowledge in Functional Program SAP or codding ABAP is advantageous.
  Have knowledge in SAP more than 2 year.

  รายละเอียดของงาน

  1. สามารถทำการปรับแต่งฐานข้อมูลให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้นได้
  2. เข้าใจการทำงานระหว่างฐานข้อมูล Oracle ร่วมกับระบบ SAP เป็นอย่างดี
  3. มีประสบการณ์การทำงานกับฐานข้อมูล Oracle ร่วมกับงาน SAP มาอย่างน้อยมากกว่า 2 ปี
  4. มีประสบการณ์การทำงานในหน้าที่ BASIS กับระบบงาน SAP ECC5.0 หรือมากกว่ามาไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. มีความสามารถในการดูแลจัดการฐานข้อมูลสำหรับระบบงาน SAP7. สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ UNIX ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปฏิบัติการ Solaris
  6. ถ้ามีประสบการณ์เขียน Code ABAP เบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  สมัครงาน

ผลตอบแทนเป็นตัวเงิน

 • เงินเดือน

  เงินเดือน

  บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการพิจารณาในการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยมีฐานการพิจารณาจากประสบการณ์ วิชาชีพ โดยมีการอ้างอิงหรือเทียบเคียงจากค่าจ้างพื้นฐานการสำรวจตลาดในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือกลุ่มตำแหน่งในสายงานเดียวกัน
 • โบนัส

  โบนัส

  บริษัทฯ จ่ายโบนัสให้กับพนักงานโดยจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลัก และ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ตามหลักการประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน โดยจะมีการจ่ายโบนัส 1 ครั้งต่อปีทุกสิ้นเดือน ธันวาคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  เป็นการส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ และเป็นสวัสดิการ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก และครอบครัว เมื่อสมาชิก ลาออกจากงาน, ทุพพลภาพ, เกษียณอายุ, เสียชีวิต หรือสิ้นสมาชิกภาพ ด้วยเหตุผลอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับ โดยทางพนักงานจะถูกหักเงิน และ บริษัทฯ สมทบให้ส่วนหนึ่ง ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
 • สวัสดิการต่างๆ

  สวัสดิการต่างๆ

  บริษัทฯ ได้กำหนดให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พนักงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้พนักงานในด้านต่างๆ

ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวเงิน

 • วันลาพักผ่อนประจำปี

  วันลาพักผ่อนประจำปี

  บริษัทฯ ได้มองเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิต การพักผ่อนที่เพียงพอ เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีของพนักงานจึงกำหนดวันพักผ่อนประจำปีให้กับพนักงานตามเงื่อนไข และสามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนได้ 2 ปีต่อเนื่อง
 • ชุดยูนิฟอร์ม

  ชุดยูนิฟอร์ม

  บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานสวมใส่ชุดยูนิฟอร์ม โปโล เพื่อความสะดวกในการทำงาน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน