MESSAGE FROM
PRESIDENT

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) เมื่อปี พ.ศ. 2523 ผลิตภัณฑ์ของเราได้มีส่วนช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายขึ้น ทำให้เราเติบโตขึ้นพร้อมๆ กับสังคมไทย เพื่อผลิตสินค้าให้หลากหลายได้คุณภาพดีและเป็นที่รักของลูกค้า เราจึงใส่ใจและรับฟังความต้องการของลูกค้าเสมอ รวมทั้งเราพยายามลดและขจัดสิ่งที่อาจทำให้ลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจหรือความสะดวกสบาย

นอกจากนี้ภายใต้การขยายตัวในระดับโลก  เราตั้งใจที่จะทำงานอย่างหนัก เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับประเทศไทย เราได้ประกาศคำขวัญ “ท้าทายและเปลี่ยนแปลง” (Challenge & Change) โดยเราได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน และทำให้ถึงเป้าหมายที่ท้าทายตนเอง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว

แนวทางสำคัญในการดำเนินงานนั้น เราพยายามค้นหาและสร้างความต้องการสินค้าใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีอยู่ในตลาดมาก่อน โดยการให้ความรู้ รณรงค์ และนำเสนอสินค้าหมวดหมู่ใหม่ๆให้กับผู้บริโภค

บริษัท เอิร์ธ (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญกับสินค้าในหมวดผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อและเชื้อโรคต่างๆ ที่มียุงและแมลงเป็นพาหะนำโรค อันเป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่สำคัญระดับโลก

เราให้คำมั่นว่า เราจะผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

“เราจะใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการให้ดี ภายใต้นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคม”

“เราจะสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง และท้าทายตัวเองทุกวัน”

“เราจะยึดมั่นและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นใจ ที่จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความสุขและมีความภาคภูมิใจ”

 

 

ผมขอขอบคุณในการสนับสนุนที่มีคุณค่า และขอฝากเนื้อฝากตัว

Mr.Kentaro Sato

เค็นทาโร ซาโตะ

ประธานบริษัท